XIII Sesja Rady Gminy Wąsosz

w dniu 2020-11-27, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Głosowanie nad zmianą porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie nad zmianą porządku obrad.)

4.Przyjęcie protokołu XII Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu XII Sesji Rady Gminy...)

5.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.

6.Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.

Głosowanie (pozostawienia stawki ogłoszonej przez Pr...)

7.Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2021.

Głosowanie (pozostawienia stawki ogłoszonej przez Pr...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na cel publiczny na rzecz Powiatu Grajewskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Przyjęcie programu współpracy Gminy Wąsosz z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2021.

Głosowanie (Przyjęcie programu współpracy Gminy Wąso...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. ,,Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej real...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2020-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Gminy Wąsosz na lata 2021 – 2025.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ust...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wąsosz na 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2020-2027.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego budowy drogi ekspresowe S-16 w odcinku Ełk - Knyszyn

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sta...)

19.Zapytania i wolne wnioski.

20.Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy.