XII Sesja Rady Gminy Wąsosz

w dniu 2020-09-15, godz. 09:30

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu XI Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu XI Sesji Rady Gminy.)

4.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.

5.Informacja z wykonania budżetu Gminy Wąsosz za I półrocze 2020 r.

6.Analiza stanu realizacji zadań oświatowych na terenie gminy za poprzedni rok szkolny.

7.Przedstawienie wyników analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2019 rok przez radnych i pracowników Urzędu Gminy.

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenie na rok 2021 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenie na...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wąsosz na 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2020-2027.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

11.Zapytania i wolne wnioski.

12.Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy.