X Sesja Rady Gminy Wąsosz

w dniu 2020-07-03, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu IX Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu IX Sesji Rady Gminy.)

4.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.

5.Analiza stanu bezrobocia na terenie Gminy Wąsosz oraz możliwości przeciwdziałania bezrobociu.

6.Informacja z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.

7.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2019 Gminy Wąsosz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wąsosz za rok 2019.

9.Debata nad Raportem o stanie Gminy Wąsosz za rok 2019.

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wó...)

11.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąsosz oraz informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wąsosz za 2019 r. a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy, b)przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy, c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy, d) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy oraz informacją o stanie mienia Gminy.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzeni...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ab...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regula...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wąsosz na lata 2020–2023”

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie „Programu Opi...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statut...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia śr...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

19.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2020-2027.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

20.Analiza stanu dróg po okresie zimowym.

21.Informacje w sprawie budowy gazociągu na terenie gminy.

22.Zapytania i wolne wnioski.

23.Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy.