IX Sesja Rady Gminy Wąsosz

w dniu 2020-05-05, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu VIII Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu VIII Sesji Rady Gmin...)

4.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.

5. Informacja o stanie przestrzegania prawa na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Grajewie.

6.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2019 rok w gminie Wąsosz.

7.Informacja o działalności ZPOZ w Grajewie z uwzględnieniem zadań Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wąsoszu.

8.Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Wąsosz.

9.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wąsoszu.

10.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Wąsosz.

11.Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2019 r.

12.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2019 oraz potrzeby związane z realizacją zadań w gminie Wąsosz.

13.Sprawozdanie z realizacji Programu Aktywności Lokalnej za 2019 rok.

14.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019 w zakresie zadań własnych i zleconych.

15.Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wąsosz.

16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz w 2020 roku”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,P...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opł...)

18.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wąsosz na lata 2018-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia re...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia sz...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wz...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia te...)

26.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

27.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2020-2027.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

28.Zapytania i wolne wnioski.

29.Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy.