VII Sesja Rady Gminy Wąsosz

w dniu 2019-11-27, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu VI Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu VI Sesji Rady Gminy.)

4.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.

5.Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.

Głosowanie (Przedstawienie Komunikatu Prezesa Główne...)

6.Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2020.

Głosowanie (Przedstawienie Komunikatu Prezesa Główne...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego poparcia budowy drogi ekspresowej S-16 na odcinku Ełk – Knyszyn.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sta...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wz...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2020 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wąsosz;

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia na...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2020 Gminy Wąsosz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pr...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia St...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sta...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targow...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2019 – 2024.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

16.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

17.Zapytania i wolne wnioski.

18.Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy.