VI Sesja Rady Gminy Wąsosz

w dniu 2019-09-27, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie (Przedstawienie porządku obrad. )

3.Przyjęcie protokołu V Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu V Sesji Rady Gminy.)

4.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.

Głosowanie (Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie mię...)

5.Przedstawienie zdań realizowanych przez Powiat i Gminę z zakresu realizacji zadań drogowych.

6.Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 r.

7.Analiza stanu realizacji zadań oświatowych na terenie gminy za poprzedni rok szkolny, w tym wyników sprawdzianu i egzaminu.

8.Przedstawienie wyników analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2018 rok przez radnych i pracowników Urzędu Gminy.

9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia St...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia st...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dr...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

17.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

18.Zapytania i wolne wnioski.

19.Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy.