V Sesja Rady Gminy Wąsosz

w dniu 2019-06-13, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie (Przedstawienie porządku obrad. )

3.Przyjęcie protokołu IV Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu IV Sesji Rady Gminy.)

4.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.

Głosowanie (Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie mię...)

5.Analiza stanu dróg po okresie zimowym.

6.Analiza stanu bezrobocia na terenie Gminy Wąsosz oraz możliwości przeciwdziałania bezrobociu.

7.Informacja o działalności ZPOZ w Grajewie z uwzględnieniem zadań Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wąsoszu.

8.Informacja z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej na terenie Gminy oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.

9.Przedstawienie raportu o stanie gminy Wąsosz za rok poprzedni.

10.Debata nad raportem o stanie gminy Wąsosz.

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wó...)

12.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wąsosz oraz informacja o stanie mienia komunalnego gminy Wąsosz za 2018 r. a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy, b) przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. d) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy oraz informacją o stanie mienia Gminy.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ab...)

15.Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną.

16.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2018 Gminy Wąsosz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz oraz inne organy i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pla...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dr...)

20.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

21.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

23.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2019 – 2024.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie...)

25.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

26.Zapytania i wolne wnioski.

27.Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy.