IV Sesja Rady Gminy Wąsosz

w dniu 2019-03-28, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu III Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu III Sesji Rady Gminy...)

4.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.

Głosowanie (Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie mię...)

5.Informacja o stanie przestrzegania prawa na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Grajewie.

6.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2018 r. w Gminie Wąsosz.

7.Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Wąsosz.

8.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wąsoszu.

9.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r. dla Gminy Wąsosz.

10.Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2018 r.

11.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2018 oraz potrzeby związane z realizacją zadań w gminie Wąsosz.

12.Sprawozdanie z realizacji Programu Aktywności Lokalnej za 2018 r.

13.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018 w zakresie zadań własnych i zleconych.

14.Sprawozdanie z działalności Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wąsosz.

15.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia St...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połąc...)

18. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażeni...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

22.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2019 – 2024;

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

23.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

24.Zapytania i wolne wnioski.

25.Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy.