III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wąsosz

w dniu 2024-06-12, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Głosowanie nad zmianą porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie nad zmianą porządku obrad.)

4.Przyjęcie protokołu II Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu II Sesji Rady Gminy.)

5.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.

6.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2023 rok w Gminie Wąsosz.

7.Informacja o działalności ZPOZ w Grajewie z uwzględnieniem zadań Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wąsoszu.

8.Informacja o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Wąsosz oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia sz...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Wąsosz dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

17.Zapytania i wolne wnioski.

18.Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy.