II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wąsosz

w dniu 2024-05-22, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu I Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu I Sesji Rady Gminy.)

4.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.

5.Analiza dróg po okresie zimowym.

6.Informacja Wójta Gminy Wąsosz o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku środków dotyczącego realizacji celów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2023 rok.

7.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wąsosz za rok 2023.

8.Debata nad Raportem o stanie Gminy Wąsosz.

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wó...)

10.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wąsosz oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wąsosz za 2023 r. a) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie realizacji budżetu Gminy za 2023 r., b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, c) Przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy, d) Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy oraz informacją o stanie mienia Gminy,

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ab...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Wąsosz do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia d...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyn...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom sołectw Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

18.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

19.Zapytania i wolne wnioski.

20.Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy.