XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wąsosz

w dniu 2024-04-29, godz. 09:30

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu XXXI Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu XXXI Sesji Rady Gmin...)

4.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.

5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia sz...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wąsosz lub jej jednostkom.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia sz...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wąsosz w 2024 roku”

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Progr...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualn...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

11.Zapytania i wolne wnioski.

12.Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy.