III Sesja Rady Gminy Wąsosz

w dniu 2018-12-28, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przedstawienie porządku obrad - zmiana porządku obrad

Głosowanie (Przedstawienie porządku obrad - zmiana p...)

3.Przyjęcie protokołu II Sesji Rady Gminy

Głosowanie (Przyjęcie protokołu II Sesji Rady Gminy)

4.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy

Głosowanie (Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie mię...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2019 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2019-2024

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wi...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2019 Gminy Wąsosz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pr...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2018 – 2023

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów organów samorządu mieszkańców sołectw

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia w...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz w 2019 roku”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,P...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wąsosz na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pl...)

13.Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Gminy Wąsosz na 2019 rok

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wąsosz na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wąsosz na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

16.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu na dofinansowanie zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w miejscowości Zalesie"

Głosowanie (Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w s...)

17.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje

18.Zapytania i wolne wnioski

19.Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy