XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wąsosz

w dniu 2023-12-05, godz. 09:30

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu XXVIII Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu XXVIII Sesji Rady Gm...)

4.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.

5.Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.

Głosowanie (Pozostawienia stawki ogłoszonej przez Pr...)

6.Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2024.

Głosowanie (Pozostawienie stawki ogłoszonej przez Pr...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wąsosz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Pr...)

9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gm...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia sz...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wąsosz na 2024 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wąsosz na 2024 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wąsosz na 2024 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pl...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad przezna...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Wąsosz na 2023 r. pomocy rzeczowej miastu Równe w Ukrainie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

21.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

22.Zapytania i wolne wnioski.

23.Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy.