XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wąsosz

w dniu 2023-06-14, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu XXV Sesji Rady Gminy

Głosowanie (Przyjęcie protokołu XXV Sesji Rady Gminy)

4.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.

5.Informacja Wójta Gminy Wąsosz o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku środków dotyczącego realizacji celów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2022 rok.

6.Sprawozdanie Wójta Gminy Wąsosz z wykonania uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

7.Informacja o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Wąsosz oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.

8.Analiza stanu bezrobocia na terenie Gminy Wąsosz oraz możliwości przeciwdziałania bezrobociu.

9.Analiza stanu dróg po okresie zimowym.

10.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wąsosz za rok 2022.

11.Debata nad Raportem o stanie Gminy Wąsosz.

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wó...)

13.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wąsosz oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wąsosz za 2022 r. a) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie realizacji budżetu Gminy za 2022 r., b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, c) Przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy, d) Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy oraz informacją o stanie mienia Gminy,

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ab...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie pomnika przyrody.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pomnika przyr...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania zes...)

18.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz w 2023 roku”

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości KOWR PGR Ławsk.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zasad polityki czynszowej oraz zasad wynajmowania lokali na lata 2022-2027

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wielol...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup autobusu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

26.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

27.Zapytania i wolne wnioski.

28.Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy.