XXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wąsosz

w dniu 2023-03-02, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Głosowanie nad zmianą porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie nad zmianą porządku obrad.)

4.Przyjęcie protokołu XXIV Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu XXIV Sesji Rady Gmin...)

5.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.

6.Informacja o stanie przestrzegania prawa na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Grajewie.

7.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2022 rok w Gminie Wąsosz.

8.Informacja o działalności ZPOZ w Grajewie z uwzględnieniem zadań Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wąsoszu.

9.Informacja Wójta Gminy Wąsosz o podmiotach na rzecz których nieletni mogą wykonywać prace społeczne oraz opinia dotycząca potrzeb Sądu Rejonowego w Grajewie w zakresie wykonywania prac społecznych przez nieletnich w roku 2023.

10.Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Wąsosz.

11.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wąsoszu.

12.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wąsosz za 2022 rok.

13.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok dla Gminy Wąsosz.

14.Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2022 r.

15.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2022 oraz potrzeby związane z realizacją zadań w Gminie Wąsosz.

16.Sprawozdanie z realizacji Programu Aktywności Lokalnej za 2022 rok.

17.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2022 w zakresie zadań własnych i zleconych oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2023.

18.Sprawozdanie z działalności Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wąsosz.

19.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2022 Gminy Wąsosz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

20.Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2024 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz w 2023 roku”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,P...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sta...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Radziłów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

26.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Gminy Radziłów zadania publicznego zarządzania drogami gminnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od...)

27.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grajewskiemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

28.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

29.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

30.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Wąsosz Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie jego własnego zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy pn. Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

31.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

32.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

33.Zapytania i wolne wnioski.

34.Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy.