XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wąsosz

w dniu 2022-12-19, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu XXIII Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu XXIII Sesji Rady Gmi...)

4.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wąsosz na rok 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Wąsosz do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyz...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sta...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regula...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wąsosz na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wąsosz na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wąsosz na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pl...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2023-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wi...)

18.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2022 roku z budżetu Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

21.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

22.Zapytania i wolne wnioski.

23.Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy.