XXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wąsosz

w dniu 2022-11-07, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu XXII Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu XXII Sesji Rady Gmin...)

4.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.

5.Przedstawienie wyników analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2021 rok przez radnych i pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wąsosz.

6.Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.

Głosowanie (Pozostawienia stawki ogłoszonej przez Pr...)

7.Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2023.

Głosowanie (Pozostawienie stawki ogłoszonej przez Pr...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wąsosz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Pr...)

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia częś...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

14.Zapytania i wolne wnioski.

15.Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy.