XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wąsosz

w dniu 2022-09-14, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu XXI Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu XXI Sesji Rady Gminy...)

4.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.

5.Informacja z wykonania budżetu Gminy Wąsosz za pierwsze półrocze 2022 r.

6.Analiza stanu realizacji zadań oświatowych na terenie gminy za poprzedni rok szkolny.

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia średniej ceny paliwa na terenie Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia śr...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tyg...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uznania petyc...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Wąsosz prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 1813B w km 10+840÷10+930.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zasad polityki czynszowej oraz zasad wynajmowania lokali na lata 2022-2027.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wielol...)

12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji w 2022 roku z budżetu Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

16.Zapytania i wolne wnioski.

17.Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy.