XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wąsosz

w dniu 2022-06-15, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu XX Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu XX Sesji Rady Gminy.)

4.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.

5.Analiza stanu dróg po okresie zimowym.

6.Informacja o stanie przestrzegania prawa na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Grajewie.

7.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2021 rok w Gminie Wąsosz.

8.Informacja o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.

9.Analiza stanu bezrobocia na terenie Gminy Wąsosz oraz możliwości przeciwdziałania bezrobociu.

10.Informacja o działalności ZPOZ w Grajewie z uwzględnieniem zadań Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wąsoszu.

11.Sprawozdanie Wójta Gminy Wąsosz z wykonania uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

12.Informacja Wójta o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 za rok 2020 i 2021.

13.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wąsosz za rok 2021.

14.Debata nad Raportem o stanie Gminy Wąsosz.

15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wó...)

16.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wąsosz oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wąsosz za 2021 r. a) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie realizacji budżetu Gminy za 2021 r., b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, c) Przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy, d) Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy oraz informacją o stanie mienia Gminy,

17.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ab...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regula...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zasad polityki czynszowej oraz zasad wynajmowania lokali na lata 2022-2027.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąsosz służebnościami gruntowymi i przesyłu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad obciąża...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2022 roku z budżetu Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

25.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

26.Zapytania i wolne wnioski.

27.Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy.