XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wąsosz

w dniu 2022-03-29, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Głosowanie nad zmianą porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie nad zmianą porządku obrad.)

4.Przyjęcie protokołu XIX Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcia protokołu XIX Sesji Rady Gminy...)

5.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.

6.Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Wąsosz.

7.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wąsoszu.

8.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok dla Gminy Wąsosz.

9.Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2021 r.

10.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2021 oraz potrzeby związane z realizacją zadań w Gminie Wąsosz.

11.Sprawozdanie z realizacji Programu Aktywności Lokalnej za 2021 rok.

12.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2021 w zakresie zadań własnych i zleconych.

13.Sprawozdanie z działalności Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wąsosz.

14.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2021 Gminy Wąsosz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz w 2022 roku”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,P...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia...)

17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

18.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diety sołtysom sołectw Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wąsosz za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia spo...)

21.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sta...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

26.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

27.Zapytania i wolne wnioski.

28.Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy.