XVIII Sesja Rady Gminy Wąsosz

w dniu 2021-12-01, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu XVII Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu XVII Sesji Rady Gmin...)

4.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.

5.Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

Głosowanie (Pozostawienia stawki ogłoszonej przez Pr...)

6.Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2022.

Głosowanie (Pozostawienie stawki ogłoszonej przez Pr...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wąsosz na rok 2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji na lata 2021 – 2023 harmonogramu Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wąsosz na lata 2017 – 2025.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wąsosz z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pro...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie miejscowości Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyn...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety sołtysom sołectw Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia częś...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

18.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2021-2027.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

19.Zapytania i wolne wnioski.

20.Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy.