XVII Sesja Rady Gminy

w dniu 2021-09-30, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu XVI Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu XVI Sesji Rady Gminy...)

4.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.

5.Analiza stanu bezrobocia na terenie Gminy Wąsosz oraz możliwości przeciwdziałania bezrobociu.

6.Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 r.

7.Przedstawienie wyników analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2020 rok przez radnych i pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wąsosz.

8.Analiza stanu realizacji zadań oświatowych na terenie gminy za poprzedni rok szkolny.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Wąsosz oraz ustalenia szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wąsosz na lata 2022-2026.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sta...)

12.Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2021 roku z budżetu Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2021-2027.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

16.Zapytania i wolne wnioski.

17.Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy.