XVI Sesja Rady Gminy Wąsosz

w dniu 2021-06-29, godz. 08:30

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Głosowanie nad zmianą porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie nad zmianą porządku obrad.)

4.Przyjęcie protokołu XV Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu XV Sesji Rady Gminy.)

5.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.

6.Analiza stanu dróg po okresie zimowym.

7.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2020 rok w Gminie Wąsosz.

8.Informacja o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Wąsosz oraz informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie o działalności Straży Pożarnej na terenie Powiatu Grajewskiego.

9.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wąsosz za rok 2020.

10.Debata nad Raportem o stanie Gminy Wąsosz.

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wó...)

12.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąsosz oraz informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wąsosz za 2020 r. a) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie realizacji budżetu Gminy za 2020 r., b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, c) Przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy, d) Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy oraz informacją o stanie mienia Gminy.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ab...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regula...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regula...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wz...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2021 roku z budżetu Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia reg...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa na terenie Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia śre...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połąc...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

25.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2021-2027.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

26.Zapytania i wolne wnioski.

27.Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy.