XV Sesja Rady Gminy Wąsosz

w dniu 2021-03-30, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Głosowanie nad zmianą porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie nad zmianą porządku obrad.)

4.Przyjęcie protokołu XIV Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu XIV Sesji Rady Gminy...)

5.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.

6.Informacja o stanie przestrzegania prawa na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Grajewie.

7.Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Wąsosz.

8.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wąsoszu.

9.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla Gminy Wąsosz.

10.Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2020 r.

11.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2020 oraz potrzeby związane z realizacją zadań w Gminie Wąsosz.

12.Sprawozdanie z realizacji Programu Aktywności Lokalnej za 2020 rok.

13.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020 w zakresie zadań własnych i zleconych.

14.Sprawozdanie z działalności Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wąsosz.

15.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2020 Gminy Wąsosz z organizacjami pozarządowymi oraz przedmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

16.Informacja o działalności ZPOZ w Grajewie z uwzględnieniem zadań Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wąsoszu.

17.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz w 2021 roku”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,P...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmia...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wąsosz na lata 2021-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

21.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wąsosz na lata 2018-2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2021 roku z budżetu Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania w 2021 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinan...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

26.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2021-2027.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

27.Zapytania i wolne wnioski.

28.Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy.